tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

  Làng Mai Tân Tây: Từ Đồng Tháp Mười Thành Làng Tỷ Phú (24 อ่าน)

2 พ.ค. 2567 18:27

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng Mai T&acirc;n T&acirc;y: Từ Đồng Th&aacute;p Mười Th&agrave;nh L&agrave;ng Tỷ Ph&uacute;

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y, một phần của tỉnh Long An, nằm giữa v&ugrave;ng Đồng Th&aacute;p Mười, đ&atilde; trở th&agrave;nh ng&ocirc;i l&agrave;ng tỷ ph&uacute; nhờ nghề trồng c&acirc;y cảnh, đặc biệt l&agrave; c&acirc;y bonsai mai vang . Khi ch&uacute;ng t&ocirc;i đến đ&acirc;y, d&ugrave; đ&atilde; hết th&aacute;ng Gi&ecirc;ng nhưng hoa mai vẫn nở v&agrave;ng rực, người mua mai vẫn tấp nập như những ng&agrave;y gi&aacute;p Tết. Xe tải, xe ba g&aacute;c m&aacute;y đậu san s&aacute;t b&ecirc;n đường, vỏ lải chen ch&uacute;c dưới s&ocirc;ng, tất cả đều chất đầy c&acirc;y mai v&agrave;ng. Sự s&ocirc;i động n&agrave;y cho thấy l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một điểm đến kinh tế đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của Long An.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng Mai T&acirc;n T&acirc;y: Sự Thay Đổi Đ&aacute;ng Kể

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ng&agrave;y nay, l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y đang kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh 'tấm &aacute;o mới' với những ng&ocirc;i nh&agrave; m&aacute;i Th&aacute;i rộng r&atilde;i v&agrave; khang trang. Sự thay đổi n&agrave;y l&agrave; nhờ c&acirc;y mai v&agrave;ng, một loại c&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ cho hoa v&agrave;ng rực rỡ m&agrave; c&ograve;n mang lại gi&aacute; trị kinh tế đ&aacute;ng kể cho người d&acirc;n nơi đ&acirc;y. Từ v&ugrave;ng đất bưng biền, ngh&egrave;o kh&oacute;, giờ đ&acirc;y l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một biểu tượng của sự thịnh vượng v&agrave; ph&aacute;t triển.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Khung Cảnh Đồng Th&aacute;p Mười

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Rời th&agrave;nh phố T&acirc;n An, ch&uacute;ng t&ocirc;i theo Quốc lộ 62 đi về v&ugrave;ng Đồng Th&aacute;p Mười, nơi m&agrave; c&aacute;ch đ&acirc;y hơn 30 năm c&ograve;n l&agrave; &ldquo;c&aacute;nh đồng hoang&rdquo;, mỗi năm 4 th&aacute;ng ngập ch&igrave;m trong nước lũ. Giờ đ&acirc;y, cả c&aacute;nh đồng rực rỡ sắc v&agrave;ng của hoa mai v&agrave;ng. Chương tr&igrave;nh &ldquo;khai hoang Đồng Th&aacute;p Mười&rdquo; đ&atilde; biến v&ugrave;ng đất trũng hoang vu th&agrave;nh một v&ugrave;ng đất m&agrave;u mỡ, với rừng tr&agrave;m đan xen những ruộng l&uacute;a xanh mướt v&agrave; c&aacute;nh đồng khoai mỡ xanh r&igrave;.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sự Nhộn Nhịp Của L&agrave;ng Mai T&acirc;n T&acirc;y

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong những ng&agrave;y đầu th&aacute;ng 3 năm 2022, d&ugrave; Tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n đ&atilde; qua, nhưng l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y vẫn nhộn nhịp như những ng&agrave;y cận Tết. Xe ba g&aacute;c m&aacute;y chở mai từ trong ruộng ra, v&agrave; những gốc mai lớn chuẩn bị được chuyển đến Tiền Giang. Khung cảnh n&agrave;y cho thấy sự ph&aacute;t triển của l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ dừng lại trong những ng&agrave;y Tết m&agrave; c&ograve;n k&eacute;o d&agrave;i suốt cả năm.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y đ&atilde; trở th&agrave;nh một biểu tượng của sự thịnh vượng tại tỉnh Long An. Từ một v&ugrave;ng đất bưng biền, người d&acirc;n nơi đ&acirc;y đ&atilde; biến c&acirc;y mai v&agrave;ng th&agrave;nh nguồn thu nhập ch&iacute;nh, g&oacute;p phần l&agrave;m thay đổi diện mạo của l&agrave;ng. Sự nhộn nhịp v&agrave; s&ocirc;i động của l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; dấu hiệu của sự th&agrave;nh c&ocirc;ng kinh tế m&agrave; c&ograve;n l&agrave; biểu hiện của sự đo&agrave;n kết v&agrave; nỗ lực kh&ocirc;ng ngừng của người d&acirc;n địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng Mai Giữa Đồng Th&aacute;p Mười: Thương L&aacute;i Tấp Nập Đến Ng&atilde; Gi&aacute;

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&aacute;nh đồng ở l&agrave;ng mai giữa Đồng Th&aacute;p Mười vẫn v&agrave;ng rực sắc mai. Những liếp mai v&agrave;ng thẳng tắp k&eacute;o d&agrave;i h&uacute;t tầm mắt, thu h&uacute;t thương l&aacute;i từ c&aacute;c tỉnh miền T&acirc;y, miền Trung, thậm ch&iacute; từ miền Bắc xa x&ocirc;i t&igrave;m đến mua mai. Tại ng&atilde; ba cuối con đường l&agrave;ng b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a, những chiếc xe tải cỡ lớn đang đậu chờ "ăn h&agrave;ng", trong khi xe ba g&aacute;c m&aacute;y dập d&igrave;u chở mai từ trong ruộng ra. Dưới d&ograve;ng k&ecirc;nh, h&agrave;ng chục vỏ lải v&agrave; xuồng m&aacute;y đầy ắp mai nối đu&ocirc;i nhau cập bờ để chuyển c&acirc;y l&ecirc;n xe.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">S&ocirc;i Động Cảnh Thương L&aacute;i Mua Mai

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i theo con đường nhỏ chỉ vừa đủ một chiếc xe m&aacute;y để đến ruộng mai của &ocirc;ng Nguyễn Văn Ho&agrave;ng, nơi đang c&oacute; thương l&aacute;i từ Tiền Giang đến ng&atilde; gi&aacute; để mua gần 200 gốc mai c&oacute; tuổi từ 5 năm trở l&ecirc;n. Gi&aacute; của mỗi gốc mai n&agrave;y dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. &Ocirc;ng Ho&agrave;ng cho biết, &ocirc;ng muốn b&aacute;n những gốc mai sa cạ để tập trung chăm s&oacute;c hơn 2.000 gốc mai nhỏ c&ograve;n lại v&agrave; chuẩn bị hơn 1.000 gốc mai con của cac loai mai vang cho những năm tiếp theo. Sự nhộn nhịp của thương l&aacute;i cho thấy sự ph&aacute;t triển mạnh mẽ của l&agrave;ng mai giữa Đồng Th&aacute;p Mười.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Gi&aacute; Trị Của Những Gốc Mai Gi&agrave;

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">&Ocirc;ng Ho&agrave;ng chia sẻ, "Mai cỡ 5 năm tuổi t&ocirc;i c&ograve;n khoảng 200 gốc nữa, nay mai cũng c&oacute; thương l&aacute;i đến mua hết th&ocirc;i. Thứ c&acirc;y &ldquo;v&ocirc; gi&aacute;&rdquo; n&agrave;y để c&agrave;ng l&acirc;u gi&aacute; trị c&agrave;ng tăng, lo g&igrave;." Trong l&agrave;ng mai n&agrave;y, nhiều gốc mai gi&agrave; c&oacute; gi&aacute; trị l&ecirc;n đến h&agrave;ng trăm triệu đồng, thậm ch&iacute; h&agrave;ng tỷ đồng, nhờ d&aacute;ng đẹp, gốc to v&agrave; da v&agrave;ng rực. Những gốc mai nguy&ecirc;n thủy, kh&ocirc;ng cắt gh&eacute;p, thường c&oacute; gi&aacute; trị cao v&igrave; đặc điểm tự nhi&ecirc;n của bộ rễ v&agrave; d&aacute;ng c&agrave;nh. Khi uốn cong gốc chạm đất, rễ sẽ xuất hiện, tạo n&ecirc;n vẻ đẹp đặc biệt, thu h&uacute;t giới chơi c&acirc;y cảnh.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đa Dạng Hoa Mai v&agrave; Sức H&uacute;t Cuối Năm

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Trong l&agrave;ng mai, c&oacute; những c&acirc;y c&oacute; c&agrave;nh ra hoa nhiều c&aacute;nh, trong khi c&agrave;nh kh&aacute;c ra hoa 5 c&aacute;nh. &Ocirc;ng Ho&agrave;ng giải th&iacute;ch, "Mai ban đầu c&oacute; 5 c&aacute;nh, nhưng do ong mật thụ phấn từ c&acirc;y n&agrave;y sang c&acirc;y kia, tạo n&ecirc;n 1 c&acirc;y nhưng c&oacute; c&agrave;nh ra hoa nhiều c&aacute;nh." Những c&acirc;y mai n&agrave;y thu h&uacute;t thương l&aacute;i v&agrave; giới chơi mai, đặc biệt v&agrave;o dịp cuối năm khi nhu cầu tăng cao.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">L&agrave;ng mai giữa Đồng Th&aacute;p Mười đang trở th&agrave;nh điểm đến của thương l&aacute;i v&agrave; giới chơi c&acirc;y cảnh. Sự tấp nập của những người mua ban mai vang ben tre , c&ugrave;ng với những gốc mai c&oacute; gi&aacute; trị cao, tạo n&ecirc;n kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i động v&agrave; ph&aacute;t triển cho l&agrave;ng mai n&agrave;y. Với những gốc mai v&agrave;ng rực, d&aacute;ng đẹp v&agrave; bộ rễ độc đ&aacute;o, l&agrave;ng mai giữa Đồng Th&aacute;p Mười hứa hẹn mang lại nhiều gi&aacute; trị kinh tế cho người d&acirc;n địa phương.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Ng&ocirc;i Mộ Giữa Rừng Mai: C&acirc;u Chuyện Cảm Động Về &Ocirc;ng Tổ Nghề Mai Cảnh

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Đứng giữa &ldquo;rừng mai&rdquo; v&agrave;ng rực rỡ dưới &aacute;nh nắng của v&ugrave;ng đất bưng biền, anh Nguyễn Cường, c&aacute;n bộ n&ocirc;ng nghiệp x&atilde; T&acirc;n T&acirc;y, chỉ về ph&iacute;a xa nơi c&oacute; một ng&ocirc;i mộ trắng thấp tho&aacute;ng. Đ&oacute; l&agrave; nơi an nghỉ của anh Trần Văn Thống, người c&oacute; c&ocirc;ng mang nghề trồng mai về v&ugrave;ng đất ph&egrave;n n&agrave;y. Anh Trần Văn Thống, sinh năm 1981, được t&ocirc;n vinh l&agrave; &ldquo;&ocirc;ng tổ nghề mai&rdquo; của v&ugrave;ng, bởi anh l&agrave; người ti&ecirc;n phong trong việc trồng v&agrave; kinh doanh mai, thay đổi cuộc sống của gia đ&igrave;nh m&igrave;nh v&agrave; cả cộng đồng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Người Ti&ecirc;n Phong Mang Nghề Trồng Mai Về L&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">V&agrave;o năm 2003, anh Trần Văn Thống đ&atilde; đi Bến Tre để học hỏi kinh nghiệm trồng mai, sau đ&oacute; trở về nh&agrave; v&agrave; ph&aacute; bờ c&acirc;y tr&agrave;m cặp k&ecirc;nh nội đồng để trồng 500 c&acirc;y mai. Sau gần 5 năm, anh b&aacute;n vườn mai được gần 500 triệu đồng v&agrave; tiếp tục mua th&ecirc;m đất để mở rộng diện t&iacute;ch trồng mai. Nhờ th&agrave;nh c&ocirc;ng của anh Thống, nhiều người d&acirc;n trong l&agrave;ng đ&atilde; học theo v&agrave; chuyển đổi từ c&acirc;y l&uacute;a sang trồng mai, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Cuộc Sống V&agrave; Sự Cống Hiến Của Anh Trần Văn Thống

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Sau khi th&agrave;nh c&ocirc;ng với việc trồng mai, anh Thống tiếp tục ph&aacute;t triển nghề n&agrave;y. Tuy nhi&ecirc;n, anh kh&ocirc;ng may gặp cơn bạo bệnh v&agrave; qua đời. Ng&ocirc;i mộ của anh nằm giữa rừng mai, như một sự tưởng nhớ c&ocirc;ng lao của anh trong việc g&oacute;p phần ph&aacute;t triển l&agrave;ng mai. D&ugrave; anh đ&atilde; ra đi, gia đ&igrave;nh anh vẫn tiếp tục sự nghiệp của anh, trở th&agrave;nh một trong những hộ kh&aacute; giả nhất trong v&ugrave;ng.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Những "Đại Gia Mai" V&agrave; Sự Ph&aacute;t Triển Của L&agrave;ng

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Gia đ&igrave;nh anh Trần Văn Thống vẫn giữ g&igrave;n c&acirc;y mai gần 20 năm tuổi do anh trồng từ buổi đầu, d&ugrave; nhiều người trả đến tiền tỷ nhưng kh&ocirc;ng b&aacute;n. Dẫn ch&uacute;ng t&ocirc;i đi qua những con đường l&agrave;ng, anh Cường cho thấy những ng&ocirc;i nh&agrave; khang trang của những "đại gia mai". &Ocirc;ng Phạm Văn Từ, một n&ocirc;ng d&acirc;n 72 tuổi, đ&atilde; từng sống bằng nghề trồng l&uacute;a, giờ đ&acirc;y th&agrave;nh c&ocirc;ng với vườn mai rộng gần 4 ha. &Ocirc;ng chia sẻ rằng năm vừa rồi, d&ugrave; dịch bệnh, &ocirc;ng vẫn b&aacute;n được 20 gốc mai 9 tuổi với gi&aacute; 50 triệu đồng mỗi gốc.

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">Kết Luận

<p dir="ltr" style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px; text-align: justify;">C&acirc;u chuyện về &ocirc;ng Trần Văn Thống v&agrave; l&agrave;ng mai T&acirc;n T&acirc;y l&agrave; minh chứng cho sự nỗ lực v&agrave; tầm nh&igrave;n trong việc ph&aacute;t triển kinh tế địa phương. Nhờ sự ti&ecirc;n phong của anh Thống, l&agrave;ng mai đ&atilde; thay đổi diện mạo v&agrave; mang lại thu nhập cao cho người d&acirc;n. Những người như &ocirc;ng Phạm Văn Từ đ&atilde; cho thấy tiềm năng của nghề trồng mai v&agrave; khả năng ph&aacute;t triển bền vững của n&oacute;. Ng&ocirc;i mộ trắng giữa rừng mai l&agrave; một biểu tượng về c&ocirc;ng lao của những người ti&ecirc;n phong, những người đ&atilde; biến v&ugrave;ng đất hoang vu th&agrave;nh một l&agrave;ng mai thịnh vượng

42.118.97.241

tramanh3004123

tramanh3004123

ผู้เยี่ยมชม

tramanh3004123@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้